Thứ Tư , Tháng Mười 28 2020

Đại lý rơ le bảo vệ Wieland

Đại lý rơ le bảo vệ Wieland

Rơ le bảo vệ SNA 4043K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1680.0
Rơ le bảo vệ SNA 4043K 42-48 V AC, 50-60 Hz R1.188.1690.0
Rơ le bảo vệ SNA 4043K 115-120 V AC, 50-60 Hz R1.188.1700.0
Rơ le bảo vệ SNA 4043K 230 V AC, 50-60 Hz R1.188.1710.0
Rơ le bảo vệ SNA 4043K-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1810.0
Rơ le bảo vệ SNA 4043K-C R1.188.1940.0
Rơ le bảo vệ SNA 4044K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1730.0
Rơ le bảo vệ SNA 4044K 42-48 V AC, 50-60 Hz R1.188.1740.0
Rơ le bảo vệ SNA 4044K 115-120 V AC, 50-60 Hz R1.188.1750.0
Rơ le bảo vệ SNA 4044K 230 V AC, 50-60 Hz R1.188.1760.0
Rơ le bảo vệ SNA 4044K-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1860.0
Rơ le bảo vệ SNA 4044K-C 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1960.0
Rơ le bảo vệ SNA 4063K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1620.0
Rơ le bảo vệ SNA 4063K 42-48 V AC, 50-60 Hz R1.188.1720.0
Rơ le bảo vệ SNA 4063K 115-120 V AC, 50-60 Hz R1.188.1420.0
Rơ le bảo vệ SNA 4063K 230 V AC 50-60 Hz R1.188.1430.0
Rơ le bảo vệ SNA 4063K-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1440.0
Rơ le bảo vệ SNA 4063K-C 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1950.0
Rơ le bảo vệ SNA 4064K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1770.0
Rơ le bảo vệ SNA 4064K 42-48 V AC, 50-60 Hz R1.188.1780.0
Rơ le bảo vệ SNA 4064K 115-120 V AC, 50-60 Hz R1.188.1790.0
Rơ le bảo vệ SNA 4064K 230 V AC, 50-60 Hz R1.188.1800.0
Rơ le bảo vệ SNA 4064K-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1900.0
Rơ le bảo vệ SNA 4064K-C 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1970.0
Rơ le bảo vệ SNO 2004K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0410.3
Rơ le bảo vệ SNO 4003K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0400.1
Rơ le bảo vệ SNO 4003K 115-120 V AC, 50-60 Hz R1.188.0880.1
Rơ le bảo vệ SNO 4003K 230 V AC, 50-60 Hz R1.188.0890.1
Rơ le bảo vệ SNO 4003K-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0500.1
Rơ le bảo vệ SNO 4003K-C 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1990.0
Rơ le bảo vệ SNO 4062K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0690.2
Rơ le bảo vệ SNO 4062K-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0700.2
Rơ le bảo vệ SNO 4062K-C 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.2000.0
Rơ le bảo vệ SNO 4062KM 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0710.2
Rơ le bảo vệ SNO 4062KM-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0720.2
Rơ le bảo vệ SNO 4063K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0960.0
Rơ le bảo vệ SNO 4063K 12 V DC R1.188.1110.0
Rơ le bảo vệ SNO 4063K 115-120 V AC, 50-60 Hz R1.188.0970.0
Rơ le bảo vệ SNO 4063K 230 V AC, 50-60 Hz R1.188.0980.0
Rơ le bảo vệ SNO 4063K-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0990.0
Rơ le bảo vệ SNO 4063KM 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1270.0
Rơ le bảo vệ SNO 4063KM-A R1.188.1280.0
Rơ le bảo vệ SNT 4M63K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1020.0
Rơ le bảo vệ SNT 4M63K 115-120 V AC, 50-60 Hz R1.188.1030.0
Rơ le bảo vệ SNT 4M63K 230 V AC, 50-60 Hz R1.188.1040.0
Rơ le bảo vệ SNT 4M63K-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.1050.0
Rơ le bảo vệ SNZ 4052K 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0450.1
Rơ le bảo vệ SNZ 4052K 115-120 V AC, 50-60 Hz R1.188.0920.1
Rơ le bảo vệ SNZ 4052K 230 V AC, 50-60 Hz R1.188.0930.1
Rơ le bảo vệ SNZ 4052K-A 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.0530.1
Rơ le bảo vệ SNZ 4052K-C 24 V AC/DC, 50-60 Hz R1.188.2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *